skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Nijwald: de gebruiker van de algemene voorwaarden, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nijwald B.V.;
Opdrachtgever: niet-consument, die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, wederpartij van Nijwald;
Medewerker: de werknemer van Nijwald die ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever om krachtens een door Opdrachtgever verstrekte opdracht werkzaamheden te verrichten onder leiding en toezicht van Opdrachtgever;
Overeenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Nijwald en Opdrachtgever op grond waarvan een Medewerker door Nijwald aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van de overeengekomen prijs door Opdrachtgever aan Nijwald.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen Nijwald en Opdrachtgever waarop Nijwald deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle andere overeenkomsten met Nijwald, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3 Uitvoering van de Overeenkomst
Nijwald zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en de zorg van een goed opdrachtnemer op zich te nemen. Bij de Overeenkomst verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de functie of de werkzaamheden die de Medewerker dient uit te voeren. Op eerste verzoek van Nijwald toont Opdrachtgever afdoende aan dat de functieomschrijving of de omschrijving van de werkzaamheden overeenkomt met de werkelijk uitgeoefende functie of werkzaamheden. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Medewerker zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijk tijden en uren, tenzij bij de Overeenkomst anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Medewerker zullen niet meer respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij Opdrachtgever is toegestaan. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nijwald aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Nijwald worden verstrekt.

Artikel 4 Terbeschikkingstelling, selectie, vervanging en beperking aansprakelijkheid
Opdrachtgever verstrekt aan Nijwald nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Medewerker alsmede aangaande de beoogde looptijd van de Overeenkomst. Nijwald relateert deze door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor ter beschikking stelling in aanmerking komende Medewerkers. Op die basis doet Nijwald naar beste kunnen een voorstel met betrekking tot welke Medewerker ingevolge de Overeenkomst ter beschikking zou kunnen worden gesteld. Opdrachtgever is geheel vrij in de aanvaarding of weigering van de door Nijwald voorgestelde Medewerker die inzake de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld bij aanvang van die Overeenkomst. Na aanvaarding van de Medewerker is Opdrachtgever gehouden de aldus door Nijwald ter beschikking gestelde Medewerker te werk te stellen. De eerste twee weken ná indiensttreding gelden als een proeftijd. Gedurende de proeftijd kan Opdrachtgever de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Nijwald is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van de Medewerker, tenzij Opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na de aanvang van de ter beschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Nijwald indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van grove schuld aan de zijde van Nijwald. Elk eventueel recht op schadevergoeding als hiervoor bedoeld vervalt indien Opdrachtgever niet tijdig een schriftelijke klacht heeft ingediend als hiervoor aangegeven, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op Opdrachtgever. Nijwald zal echter nimmer gehouden zijn een hoger schade te vergoeden dan een vergoeding gelijk aan 40% van het tarief dat betreffende die Medewerker ingevolge de Overeenkomst van toepassing was over de beoogde periode, met een maximum van drie maanden.

Artikel 5 Goede uitoefening van leiding en toezicht
Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzicht van zijn eigen werknemers is gehouden.

Artikel 6 Garantie en veiligheid
Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij arbeid laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten voor de werkzaamheden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Medewerker bij het verrichten van zijn werkzaamheden schade lijdt. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4, inhoudend dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, aansprakelijk is voor de schade die die persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dat wetsartikel.

Opdrachtgever zal aan Nijwald en ook aan de Medewerker voor de aanvang van de werkzaamheden door de Medewerker informatie verstrekken over de van de Medewerker verlangde beroepskwalificatie alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

Indien de Medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt waarin de toedracht van het ongeval zodanig worden vastgelegd dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.

Opdrachtgever zal aan de Medewerker vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de hiervoor genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Medewerker. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.

Opdrachtgever zal aan de Medewerker vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand) die de Medewerker lijdt doordat een aan de Medewerker toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. Opdrachtgever zal Nijwald tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.

Nijwald is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die Medewerkers toebrengen aan Opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever vrijwaart Nijwald voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand) van Nijwald als werkgever van de Medewerker – direct of indirect – voortvloeiend uit schaden en verliezen die Medewerkers toebrengen aan Opdrachtgever of derden. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

Nijwald is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming Opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart Nijwald voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand) van Nijwald als werkgever van de Medewerker – direct of indirect – voortvloeiende uit verbintenissen die de Medewerker is aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of derden.

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn
De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
De Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan:
voor een vastgestelde tijd, of;
voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen), of;
voor een bepaalbare periode, die een vastgestelde tijd niet overschrijdt;

Bij de vastlegging van een bepaalbare periode, kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat door het intreden van elke afzonderlijke gebeurtenis de Overeenkomst eindigt.

Artikel 8 Wijziging van de Overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Nijwald zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Nijwald Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Nijwald daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 9 Opzegging
De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan door beide Partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeenkomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan. Bij de Overeenkomst voor bepaalde tijd kan dit recht van tussentijdse opzegging worden toegestaan gedurende een bepaalbare periode of een vastgestelde tijd. Indien tussentijdse opzegging mogelijk is, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van de maand.

Aan het recht van tussentijdse opzegging kunnen een andere termijn en nadere voorwaarden worden verbonden.

Artikel 10 Einde van de Overeenkomst
De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde termijn of doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet, als bedoeld in artikel 7.
Elke Overeenkomst kan worden beëindigd door opzegging, indien tussentijdse opzegging is toegestaan. Een Overeenkomst tussen Nijwald en Opdrachtgever kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Nijwald omstandigheden ter kennis komen die Nijwald goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien Nijwald Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, wegvalt dan wel onvoldoende is ondanks sommatie;
indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of aan Opdrachtgever surcéance van betaling is verleend;
In de genoemde gevallen is Nijwald tevens bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
In de hierboven genoemde gevallen zijn tevens de vorderingen van Nijwald op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien Nijwald van het genoemde recht op onverwijlde ontbinding en beëindiging van de Overeenkomst gebruik maakt, laat dit onverlet het recht van Nijwald volledige schadevergoeding inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand te vorderen van Opdrachtgever.

Artikel 11 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Nijwald is verplicht deze geheimhoudingsverplichting tevens aan haar werknemers en door haar ingeschakelde derden op te leggen.

Artikel 12 Verbod overnemen Medewerkers Nijwald
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan een directe arbeidsovereenkomst danwel een indirecte arbeidsovereenkomst door middel van detachering of uitzending via een andere onderneming dan Nijwald aan te gaan met een werknemer van Nijwald, die in het kader van een Overeenkomst bij hem werkzaam is, tenzij Nijwald hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Indien Opdrachtgever voor het einde van de overeenkomst een arbeidsverhouding met de Medewerker aan gaat, is Opdrachtgever aan Nijwald, uit hoofde van schadevergoeding, verschuldigd een bedrag ter hoogte van 100% van het laatst geldende uurtarief voor het werk van betreffende Medewerker, voor de duur van de periode die aanvangt bij het aangaan van deze arbeidsovereenkomst met de Medewerker tot het overeengekomen moment van beëindiging van de Overeenkomst, een en ander met een minimum van zes maanden.

Artikel 13 Prijzen en betaling
De prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Nijwald met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Nijwald niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Nijwald mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Nijwald kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan op grond van wijzigingen van (wettelijke) voorschriften van overheidswege.

Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden de beloning van en/of de kosten met betrekking tot de ingezette Medewerker hoger wordt/worden, onder andere als gevolg van een wijziging van een toepasselijke CAO of van daarin geregelde lonen, als gevolg van een wijziging van enige maatregel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift of als gevolg van een wijziging van het werkgeversaandeel in premies of ander sociale lasten ingevolge sociale en/of fiscale wetgeving, dan zal de prijs met ingang van de verhoging dienovereenkomstig worden aangepast en door Opdrachtgever verschuldigd zijn.

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zal de prijs jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd aan de hand van het prijsindexcijfer Alle Huishoudens over de maand oktober, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek vermeerderd met 0,5. De op deze wijze vast te stellen prijs zal nimmer minder bedragen dan de in het voorafgaande jaar geldende prijs.

Artikel 14 Betaling
Betaling dient te geschieden, zonder korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Nijwald aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Nijwald en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Nijwald onmiddellijk opeisbaar zijn. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
Indien Nijwald aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

De aansprakelijkheid van Nijwald, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Nijwald in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Nijwald aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Nijwald beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen hierboven wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Nijwald of haar ondergeschikten. Nijwald is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16 Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nijwald geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nijwald niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Nijwald worden daaronder begrepen. Nijwald heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Nijwald haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Nijwald opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Nijwald niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Nijwald bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 Geschillenbeslechting
De rechtbank in de woonplaats van Nijwald is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de kantonrechter. Niettemin heeft Nijwald het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18 Toepasselijk recht
Op elke Overeenkomst tussen Nijwald en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige Overeenkomst.